Într-un efort comun de a aduce la viață și de a celebra o parte semnificativă a istoriei sale, Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța și Facultatea de Istorie și Științe Politice a Universității „Ovidius” se angajează în reconstrucția revistei „Analele Dobrogei”.

Această publicație a fost înființată imediat după Primul Război Mondial cu misiunea de a păstra și a promova cunoștințele istorice referitoare la spațiul dobrogean. Cu o invitație deschisă către specialiști și pasionați de istorie, revista pregătește pentru numărul 6 din 2024 o selecție specială de articole și recenzii care vor acoperi diverse aspecte ale perioadelor medievală, modernă și contemporană, din regiunea dobrogeană și din Sud-Estul Europei. Limbile acceptate pentru contribuții sunt româna, engleza și franceza, reflectând caracterul internațional al revistei. Procesul riguros de recenzare garantează calitatea și relevanța conținutului publicat, iar autorii sunt încurajați să își trimită contribuțiile până la data limită de 1 iunie 2024. Pentru a participa la acest demers de reconstrucție a istoriei, contribuțiile pot fi trimise la adresa de e-mail a redacției: analeledobrogei@gmail.com.

Redăm mai jos comunicatul integral al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța:

„Analele Dobrogei”, Seria III, nr. 6/2024

Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, în colaborare cu Facultatea de Istorie și Științe Politice a Universității „Ovidius” din Constanța se regăsesc în efortul de reconstrucție a centenarei reviste, înființată imediat după Primul Război Mondial (în anul 1920), sub denumirea „Analele Dobrogei”.

Revista „Analele Dobrogei” oferă oportunități de publicare tuturor contribuțiilor științifice relevante pentru spațiul dobrogean, național și pentru Sud-Estul Europei, aparținând cadrelor didactice universitare și cercetătorilor români și străini, ale căror preocupări vizează perioadele medievală, modernă și contemporană.

Revista poate fi accesată pe site-ul https://minac.ro/publicatii.html și este indexată Open Access în Central and East European Online Library (CEEOL): https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2687.

Pentru numărul 6 (2024) sunt așteptate contribuții științifice și recenzii referitoare la perioadele și zonele mai sus menționate, în limbile română, engleză sau franceză.

Toate contribuțiile vor fi supuse procesului de recenzare.

Termenul limită pentru trimiterea articolelor către redacţie este 1 iunie 2024.

Contribuțiile pot fi trimise la adresa de e-mail a redacției: analeledobrogei@gmail.com

NORME DE ÎNTOCMIRE A LUCRĂRILOR

Lucrările vor fi transmise în format electronic pe adresa de email a redacţiei, într-un singur folder, arhivat, care să conţină textul şi ilustraţia. Acestea vor conține în mod obligatoriu următoarele elemente: titlu, autor, rezumat, cuvinte-cheie, lista ilustrațiilor (dacă este cazul).

Redactarea textului se va face în programul Microsoft Word și se va folosi șablonul anexat invitației de publicare, care poate fi descărcat de pe site-ul muzeului.

Textul, precum și tabelele, graficele și ilustrația ce însoțesc materialele (planșe, desene, fotografii) trebuie să fie încadrate în lumina paginii din acest șablon. Ilustrația va fi furnizată și separat, în format .jpeg sau .tiff, la rezoluția de 300 dpi.

Lucrarea nu va putea depăși 15-20 de pagini (inclusiv ilustrația) şi va fi întocmită utilizându-se în mod obligatoriu următoarele norme de tehnoredactare:

Aspect pagină: dimensiune A4 (21×29,7 cm); margini: Sus-2 cm; Jos-2 cm; Stânga-2 cm; Dreapta-2 cm.

Nume autor – Font Palatino Linotype, 10,5 puncte, cu majuscule, aliniere- stânga. Se va utiliza sistemul: Prenume, NUME.

Informații autori: După fiecare autor se va insera o notă de subsol utilizându-se un simbol (*) unde vor fi trecute următoarele informații: titlul științific, afilierea instituțională, adresă e-mail. Textul notei de subsol va fi redactat cu Palatino Linotye, 9 puncte, aliniere stânga-dreapta.

Titlu articol – Palatino Linotype, 11 puncte, cu majuscule, aliniere-centrat.

Format text articol: Palatino Linotype, 10,5; spațiere rânduri-1, Aliniere: stânga-dreapta; Textul va fi redactat într-una din următoarele limbi: română, engleză, franceză, germană, cu rezumate în limba română și limba engleză.

Note de subsol – Font Palatino Linotype, 9 puncte.

Rezumatul (Abstract): Textul va fi însoțit de un rezumat de 150-200 de cuvinte în limba română și în limba engleză. Rezumatul va fi redactat folosindu-se fontul Palatino Linotype, 10.5, aliniere stânga-dreapta.

Cuvinte-cheie (key-words). Autorul/autorii trebuie să menționeze 5 cuvinte-cheie care să fie reprezentative pentru tema materialului. Cuvintele-cheie redactate în limba română trebuie însoțite de traducerea lor în limba engleză. Vor fi redactate folosindu-se Palatino Linotype, 10.5, aliniere stânga-dreapta.

Sistemul de citare: Studiile vor conține Note infrapaginale, numerotate continuu.

La prima citare a cărților este necesar să se scrie numele autorului (prenume, nume), titlul complet al cărții, fără prescurtări, urmat, acolo unde este cazul, de numărul volumului, ediția, editura, locul și anul apariției, pagina sau paginile (p./pp.)

ex.: Cristian Vasile, Viața intelectuală și artistică în primul deceniu al regimului Ceaușescu (1965-1975), Editura Humanitas, București, 2014, pp.10-15.

Titlurile articolelor/studiilor apărute în periodice sau volume colective se citează în ordine: autorul, titlul articolului, în „revista”, tomul, anul, fascicula, pagina. Atunci când este cazul, se precizează și seria de apariție a revistei (ex. Serie nouă – S.N)

La articolele de mare întindere, în care anumite lucrări vor fi citate mai des, se recomandă abrevierea titlurilor respective, urmând ca explicarea abrevierilor să se facă la prima citare.

ex: Doina Păuleanu, Constanța 1878-1928. Spectacolul modernității târzii, vol. I, Muzeul de Artă Constanța, 2005, p… (în continuare Doina Păuleanu, Constanța. Spectacolul.., vol.I, p.).

Trimiterile la autori, respectiv lucrările citate într-o notă anterioară se fac prin formulele uzuale: idem, ibidem, op.cit., cf., apud.

Citatele se vor marca cu ghilimele și se va accepta următorul mod de citare: „ …”. Atunci când în interiorul citatului trebuie marcat un alt citat, se vor folosi ghilimelele franțuzești << >> .

Pentru citarea unui articol dintr-un volum colectiv sau dintr-o revistă, titlul articolului va fi scris cu litere italice, iar numele revistei/volumului va fi marcat cu ghilimele.

ex: Constantin Cheramidoglu, Anul 1919-Dobrogenii revin la viața lor normală, în „Analele Dobrogei”, seria a III-a, an I/2019, pp.47-64.

Termenii străini sau expresiile consacrate (ex. de jure) vor fi marcate în text cu scriere cursivă.

Se tipăresc cu literă dreaptă, între ghilimele, titlurile revistelor, ziarelor și seriilor (colecțiilor) monografice, precum și trimiterile de felul:

Pentru citările din presă, acolo unde există, se va menționa numele autorului (acolo unde este precizat), titlul articolului, numele revistei/ziarului, anul apariției, numărul, data, pagina.

ex.: C. Codru, Transilvănenii- mocanii, în „Dobrogea nouă”, I, nr. 8, 15 oct. 1911, p. 1

Trimiterile la documente de arhivă se vor face indicând arhiva, fondul, dosarul/volumul, fila, după exemplul: Arhiva Ministerului de Externe al României (în continuare, AMAE), Fond Războiul de Independenţă, vol. 93, f. 279

Redacția își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu sunt științifice sau care fac referiri cu caracter defăimător sau neștiințific la adresa unor persoane sau instituții de profil.

Check Also

Se oprește apa în Constanța. Vezi dacă ești afectat!

T: Mai multe cartiere din Constanța fără apă   Mai multe cartiere din Constanța nu vo…